Jimmy Jaldemark

Docent|Associate Professor

Bakgrund

Jag är verksam som docent i pedagogik vid institutionen för utbildningsvetenskap, Mittuniversitet. År 2010 försvarade jag min doktorsavhandling i Pedagogik vid Umeå universitet. I den diskuterade jag deltagande i högre utbildning med stöd av datormedierad kommunikation. Ett område, ofta benämnt i termer av teknikstött lärande, som jag i olika former arbetat med sedan i mitten av 1990-talet. De senaste åren har min forskning i allt större utsträckning fokuserats mot den roll mobila applikationer, sociala medier och spel har som stöd i olika lärprocesser. Vidare arbetar jag även med flera större projekt inom livslångt lärande, kollaborativt lärande och professionell utveckling.

Forskningsområden

datormedierad kommunikation, deltagande i högre utbildning, distansutbildning, kollaborativt lärande, livslångt lärande, lärande i arbetslivet, mobilt lärande, nätbaserad handledning, spelbaserat lärande, teknikstött lärande

Forskning

Forskningsledare för HEEL (Higher Education and E-Learning), en forskargrupp med basen inom ämnena pedagogik (UTV) och informatik (DSV). HEEL har sedan 2013 drivit ett arbetsseminarium för forskning inom teknikstött lärande, kallat HEEL-seminariet. Forskare från Mittuniversitetet, Aalborgs universitet, Högskolan Väst och Umeå universitet turas om att presentera och diskutera aktuella forskningsprojekt. HEEL anordnar också symposier där framstående internationella forskare presenterar sin forskning inom de områden gruppen verkar. HEEL är även verksamt inom GRADE (http://graderesearch.umu.se), en nationell tvärvetenskaplig forskarskola om digitalisering och utbildning. 

Nedan tre exempel på projekt jag är verksam inom:

BUFFL: BranchUtveckling hos banker och Försäkringsbolag genom Flexibelt Livslångt lärande.
Syftet med BUFFL-projektet (se https://www.vinnova.se/p/branschutveckling-hos-banker-och-forsakringsbolag-genom-flexibelt-livslangt-larande-buffl/) är att stärka kompetensen inom ett strategiskt viktigt arbetsmarknadsområde (bank och försäkring) och samtidigt stimulera till livslångt lärande. Projektet initierar nya och vidareutvecklar pågående insatser med hjälp av flexibla metoder för teknikstött lärande i arbetslivet. En modell för flexibla korta högskolekurser på avancerad nivå för yrkesverksamma specialister utvecklas av bransch- och utbildningsforskare från Mittuniversitetet tillsammans med de behovsägare som ingår i forskningsgruppens etablerade nätverk. I projektet ingår Mittuniversitetets (MiUN) forskningsgrupper Centre for research on Economic Relations (CER) och Higher Education and E-Learning (HEEL). CER och HEEL samverkar i projektet med Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet och Fakulteten för ekonomi vid Högskolan i Kristianstad. Behovsägarna är även verksamma i de tre regionerna lärosätena representerar. Denna konstruktion avser att ge en valid modell av hur den här typen av utbildning kan utformas. MiUN utvärderar modellen inom ramen för ett parallellt forskningsprojekt. BUFFL innehåller tre faser som delvis går i varandra och upprepas vid flera tillfällen. Förprojektering bygger på CERs innehållsliga kompetens och önskemål från behovsägarna. HEEL skapar en preliminär pedagogisk modell innehållande lämpade pedagogiska metoder och tekniskt stöd för lärande. I genomförandefasen utprövas kurser tillsammans med behovsägarnas medarbetare. Utvärderingsfasen analyserar genomförda kurser med syftet att bidra till vidareutveckling av kurserna och den preliminära pedagogiska modellen.

DUVKOM: Digitalisering av Utbildningsväsendet i KOMmunerna
Den svenska skolan går in i en era av allt högre grad av digitalisering. Detta betonas som ett utökat krav på utbildningsväsendet genom den nationella digitaliseringsstrategin och de nya läroplaner som är gällande från den 1 juli 2018. DUVKOM-projektet (https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/samverkan/goda-exempel-pa-samverkan/samarbetsavtal-harnosand/forskningsprojekt/duvkom---digitalisering-av-utbildningsvasendet-i-kommunerna) syftar till att genom den nationella forskarskolan GRADE (GRAduate school for Digitalisation of Education) genomföra forskning och forskarutbildning i pedagogik där analys och diskussion berör hur digitaliseringsprocesser i kommunernas skolor och utbildningsväsende bidrar till att stärka kvaliteten i utbildningsverksamheten. För att bidra till att syftet uppnås kommer projektet att studera hur digitalisering implementeras och leds inom utbildningsverksamheten. I projektet avgränsat till lärare, skolledare och huvudmän som ansvarar för digitaliseringen av kommuners skolor. I projektet medverkar Härnösands, Sundsvalls och Timrå kommuner. Dessa kommuner kommer i projektet arbeta med att implementera en kultur där digitalisering blir ett relevant och hållbart perspektiv inom skolans verksamhet. Ett perspektiv som betonas som en förändringsprocess där kulturförändring och medvetna informerade val av digitalisering är i förgrunden och den digitala tekniken är i bakgrunden. I projektet medverkar doktorander och forskare från HEEL.

Networked professional development
Ett internationellt forskningsprojekt inkluderande cirka 35 forskare från Australien, Danmark, Nederländerna, Storbritannien och Sverige. I projektet ingick 12 olika forskningsprojekt som redovisades i en Springerantologi (se https://www.researchgate.net/project/Professional-development-and-networked-learning) som publicerades 2019. Utgångspunkt för projektet är dels sociala och tekniska nätverks betydelse för professionell utveckling, dels förändringen som den ökade digitaliseringen får för kompetensutveckling och professionellt lärande. Tre områden fokuseras: 1) det nätbaserade samhällets effekter på lärande i informella sammanhang, 2) konsekvenser av upplösta gränser mellan det omgivande samhället och universitetet, 3) effekter på lärares lärande. Forskargruppen HEEL bidrog med fyra delstudier samt var med i redaktionsrådet för projektet. Projektet publicerades som en antologi via Springer, se https://www.springer.com/gp/book/9783030180294

Undervisning

Undervisar huvudsakligen inom det beteendevetenskapliga programmet, magister/masterprogrammen i pedagogik och med forskarutbildning. Utöver det arbetar jag med handledning av doktorander samt självständiga arbeten på grundläggande och avancerad nivå.

Övrigt

Under perioden 2021-2024 är jag representant i Fakultetsnämnden för den Humanvetenskapliga fakulteten. 

Från och med 2019 arbetar jag som projektledare för BLAD-projektet (Behovsstyrt Lärande genom Anpassat Deltagande), ett universitetsövergripande projekt som syftar till att utveckla universitetets uppdragsutbildning och roll i det livslånga lärandet. Se mer via https://www.miun.se/medarbetare/universitetet/utvecklingsarbeten/projekt/blad

Extra kontaktinformation

Sociala medier

Academia

British Journal of Educational Technology

GoogleScholar

HEEL

LinkedIn

ORCID

ResearchGate

Twitter

Web of Science/Publons

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Mozelius, P. , Cleveland-Innes, M. , Håkansson Lindqvist, M. & Jaldemark, J. (2024). Critical aspects of a higher education reform for continuous lifelong learning opportunities in a digital era. Electronic Journal of Knowledge Management, vol. 22: 1, ss. 26-39.    

Håkansson Lindqvist, M. , Mozelius, P. , Jaldemark, J. & Cleveland-Innes, M. (2024). Higher education transformation towards lifelong learning in a digital era : a scoping literature review. International Journal of Lifelong Education, , ss. 24-38.  

Jandrić, P. , Luke, T. W. , Sturm, S. , McLaren, P. , Jackson, L. , MacKenzie, A. , Tesar, M. , Stewart, G. T. & et al. (2023). Collective Writing : The Continuous Struggle for Meaning-Making. Postdigital Science and Education, vol. 5: 3, ss. 851-893.  

Sundgren, M. , Jaldemark, J. & Cleveland-Innes, M. (2023). Disciplinary differences and emotional presence in communities of inquiry : Teachers’ expressions of digital technology-enabled teaching. Computers and Education Open, vol. 4    

Baalsrud Hauge, J. , Clua, E. W. G. , Jaldemark, J. & Söbke, H. (2022). Educational Location-based Interaction. IxD&A, : 52, ss. 141-143.  

Jandrić, P. , Martinez, A. F. , Reitz, C. , Jackson, L. , Grauslund, D. , Hayes, D. , Lukoko, H. O. , Hogan, M. & et al. (2022). Teaching in the Age of Covid-19—The New Normal. Postdigital Science and Education, vol. 4: 3, ss. 877-1015.  

Jaldemark, J. , Håkansson Lindqvist, M. , Mozelius, P. & Ryberg, T. (2021). Editorial introduction : Lifelong learning in the digital era. British Journal of Educational Technology, vol. 52: 4, ss. 1576-1579.  

Gourlay, L. , Rodríguez-Illera, J. L. , Barberà, E. , Bali, M. , Gachago, D. , Pallitt, N. , Jones, C. , Bayne, S. & et al. (2021). Networked Learning in 2021 : A Community Definition. Postdigital Science and Education, vol. 3: 2, ss. 326-369.    

Networked Learning Editorial Collective (NLEC), -. , Goodyear, P. , Hodgson, V. , Jandrić, P. , Bonderup Dohn, N. , Ryberg, T. , de Laat, M. , Carvalho, L. & et al. (2021). Networked Learning : Inviting Redefinition. Postdigital Science and Education, vol. 3: 2, ss. 312-325.  

Jandrić, P. , Jaldemark, J. , Hurley, Z. , Bartram, B. , Matthews, A. , Jopling, M. , Mañero, J. , MacKenzie, A. & et al. (2021). Philosophy of education in a new key : Who remembers Greta Thunberg? Education and environment after the Coronavirus. Educational Philosophy and Theory, vol. 53: 14, ss. 1421-1441.  

Jandrić, P. , Hayes, D. , Levinson, P. , Christensen, L. L. , Lukoko, H. O. , Kihwele, J. E. , Brown, J. B. , Reitz, C. & et al. (2021). Teaching in the Age of Covid-19—1 Year Later. Postdigital Science and Education, : 3, ss. 1073-1223.    

Jandrić, P. , Hayes, D. , Truelove, I. , Levinson, P. , Mayo, P. , Ryberg, T. , Monzó, L. D. , Allen, Q. & et al. (2020). Teaching in the Age of Covid-19. Postdigital Science and Education, vol. 2: 3, ss. 1069-1230.  

Sundgren, M. & Jaldemark, J. (2020). Visualizing online collaborative writing strategies in higher education group assignments. The international journal of information and learning technology, vol. 37: 5, ss. 351-373.    

Hrastinski, S. , Olofsson, A. D. , Arkenback, C. , Ekström, S. , Ericsson, E. , Fransson, G. , Jaldemark, J. , Ryberg, T. & et al. (2019). Critical Imaginaries and Reflections on Artificial Intelligence and Robots in Postdigital K-12 Education. Postdigital Science and Education, vol. 1: 2, ss. 427-445.    

Jaldemark, J. , Hrastinski, S. , Olofsson, A. D. & Öberg, L. (2018). Editorial introduction : Collaborative learning enhanced by mobile technologies. British Journal of Educational Technology, vol. 49: 2, ss. 201-206.    

Malm, B. & Jaldemark, J. (2018). The view from Sweden. Research Intelligence, vol. 136, ss. 30-30.

Augustsson, G. & Jaldemark, J. (2014). Online supervision : a theory of supervisors' strategic communicative influence on student dissertations. Higher Education, vol. 67: 1, ss. 19-33.    

Jaldemark, J. (2013). Om lärandets sammanhang och mobilitetens utmaningar. Pedagogisk forskning i Sverige, vol. 18: 1-2, ss. 102-118.

Jaldemark, J. & Lindberg, J. O. (2013). Technology-mediated supervision of undergraduate students’ dissertations. Studies in Higher Education, vol. 38: 9, ss. 1382-1392.  

Hrastinski, S. & Jaldemark, J. (2012). How and why do students of higher education participate in online seminars?. Education and Information Technologies, vol. 17: 3, ss. 253-271.  

Jaldemark, J. (2012). Theories of participation in online learning communities : An intersectional understanding. International Journal of Web Based Communities, vol. 8: 3, ss. 375-388.  

Jaldemark, J. (2012). Understanding participation in online learning communities : An editorial introduction. International Journal of Web Based Communities, vol. 8: 4, ss. 403-407.

Jaldemark, J. (2011). Critical Remarks on Conceptualisations of Online Education. UFV Research Review, vol. 4: 1, ss. 12-28.

Jaldemark, J. (2008). Changes within the practice of higher education : Participating in educational communication through distance settings. International Journal of Web Based Communities, vol. 4: 2, ss. 173-187.  

Jaldemark, J. (2008). Participation and genres of communication in online settings of higher education. Education and Information Technologies, vol. 13: 2, ss. 129-146.  

Artiklar, recensioner

Jaldemark, J. (1998). Aquila : The Magazine for Children Who Enjoy Challenges. High Ability Studies, vol. 9: 1, ss. 141-142.

Doktorsavhandlingar

Jaldemark, J. (2010). Participation in a boundless activity : Computer-mediated communication in Swedish higher education. Diss. (Sammanläggning) Umeå : Umeå universitet, 2010 (Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet : 93)

Kapitel i böcker, del av antologier

Jaldemark, J. , Mozelius, P. & Öhman, P. (2024). Applying Community of Inquiry in designing higher education lifelong learning courses : The case of the BUFFL-project. I The design of digital learning environments : Online and blended applications of the community of inquiry. New York : Routledge. S. 193-214.  

Jandrić, P. , Luke, T. W. , Sturm, S. , McLaren, P. , Jackson, L. , MacKenzie, A. , Tesar, M. , Stewart, G. T. & et al. (2023). Collective writing : The continuous struggle for meaning-making. I Postdigital research : Genealogies, challenges, and future perspectives. Cham, Switzerland : Springer Nature. S. 249-293.  

Bonderup Dohn, N. , Jaldemark, J. , Håkansson Lindqvist, M. , Öberg, L. , Ryberg, T. & De Laat, M. (2023). Conclusion : Emerging themes in sustainable networked learning. I Sustainable networked learning : Individual, sociological and design perspectives. Cham, Switwerland : Springer Nature (Research in Networked Learning). S. 265-279.  

Jaldemark, J. , De Laat, M. , Bonderup Dohn, N. , Håkansson Lindqvist, M. , Öberg, L. & Ryberg, T. (2023). Introduction. I Sustainable networked learning : Individual, sociological and design perspectives. Cham, Switwerland : Springer Nature (Research in Networked Learning). S. 1-15.  

Jaldemark, J. (2023). Postdigital lifelong learning. I Encyclopedia of Postdigital Science and Education. Cham, Switzerland : Springer Nature. S. 1-5.    

Jaldemark, J. (2020). Formal and informal paths of lifelong learning : Hybrid distance educational settings for the digital era. I An introduction to distance education : Understanding teaching and learning in a new era. New York : Routledge. S. 25-42.

Mozelius, P. , Jaldemark, J. , Eriksson Bergström, S. & Sundgren, M. (2020). The Concept of ‘Bringing Your Own Device’ in Scaffolded and Augmented Education. I Augmented Reality in Education : A New Technology for Teaching and Learning. Springer (Springer Series on Cultural Computing). S. 59-70.  

Mozelius, P. , Jaldemark, J. , Eriksson Bergström, S. & Sundgren, M. (2019). Augmented Education : Location-Based Games for Real-World Teaching and Learning Sessions. I Augmented Reality Games I. Springer (Augmented Reality Games). S. 217-235.  

Spante, M. , Johansson, K. & Jaldemark, J. (2019). MakerSpaces in schools : Networked learning among teachers to support curriculum-driven pupil learning in programming. I Networked professional learning : Emerging and equitable discourses for professional development. Springer. S. 223-237.  

Littlejohn, A. , Jaldemark, J. , Vrieling-Teunter, E. & Nijland, F. (2019). Networked professional learning : An introduction. I Networked professional learning : Emerging and equitable discourses for professional development. Springer (Research in networked learning). S. 1-11.  

Jaldemark, J. , Eriksson Bergström, S. & Mozelius, P. (2019). Orchestrating learning as an emergent practice in the use of location-based games with mobile devices. I Emergent practices and material conditions in learning and teaching with technologies. Cham, Switzerland : Springer. S. 163-180.  

Jaldemark, J. , Håkansson Lindqvist, M. & Mozelius, P. (2019). Teachers’ beliefs about professional development : Supporting emerging networked practices in higher education. I Networked professional learning : Emerging and equitable discourses for professional development. Springer. S. 147-164.  

Jaldemark, J. , Eriksson Bergström, S. , von Zeipel, H. & Westman, A. (2019). Wearable technologies as a research tool for studying learning : The application of spy glasses in data collection of children's learning. I Handbook of mobile teaching and learning. Springer.

Jaldemark, J. (2018). Contexts of learning and challenges of mobility : Designing for a blur between formal and informal learning. I Mobile and Ubiquitous Learning : An International Handbook. Singapore : Springer (Perspectives on Rethinking and Reforming Education). S. 141-156.  

Heidtmann, P. & Jaldemark, J. (2018). Diskret matematik på distans. I Digitalisering av högre utbildning. Lund : Studentlitteratur AB. S. 215-219.

Jaldemark, J. (2018). Självständigt arbete genom digitala verktyg. I Digitalisering av högre utbildning. Lund : Studentlitteratur AB. S. 197-202.

Jaldemark, J. (2012). Boundless writing : Applying a transactional approach to design of a thesis course in higher education. I Informed Design of Educational Technologies in Higher Education : Enhanced Learning and Teaching. Hershey, PA : IGI Global. S. 135-151.  

Jaldemark, J. (2011). Utbildning på nätet : En historisk exposé. I Mer om nätbaserad utbildning - fördjupning och exempel. Lund : Studentlitteratur. S. 17-30.

Jaldemark, J. , Lindberg, O. & Olofsson, A. D. (2005). Att förstå hur man deltar via redskap i en lärgemenskap. I Att förstå lärgemenskaper och mötesplatser på nätet. Lund : Studentlitteratur. S. 109-147.

Jaldemark, J. (2005). Ett deltagande för alla? : En kritisk diskussion. I Att förstå lärgemenskaper och mötesplatser på nätet. Lund : Studentlitteratur. S. 149-172.

Jaldemark, J. , Lindberg, O. & Olofsson, A. D. (2005). Sharing the distance or a distance shared : Social and individual aspects of participation in ICT-supported distance-based teacher education. I ICT in teacher education : Challenging prospects. Jönköping : Jönköping University Press. S. 142-160.

Jaldemark, J. (2003). Om den lärandes makt över lärandet i nätbaserad utbildning. I Didaktikens mångfald : Artiklar presenterade vid 2002 års Rikskonferens i didaktik vid Högskolan i Gävle. Gävle : Högskolan i Gävle. S. 144-164.

Jaldemark, J. & Lindberg, O. (2003). Ser du tekniken? : Om synsätt på teknik i nätbaserad utbildning. I Didaktikens mångfald : Artiklar presenterade vid 2002 års Rikskonferens i didaktik vid Högskolan i Gävle. Gävle : Högskolan i Gävle (Lärarutbildningens skriftserie / Högskolan i Gävle). S. 164-174.

Jaldemark, J. & Ivancic, V. (1996). Edison - naturvetenskap och teknik för unga. I Naturvetenskapen i skolan inför 2000-talet : Rapport från det femte nordiska forskarsymposiet om undervisning i naturvetenskap, Kristianstad 18-22 mars 1996. Kristianstad : Fagus. S. 280-288.

Konferensbidrag

Jaldemark, J. , Håkansson Lindqvist, M. , Mozelius, P. & Öhman, P. (2023). Bringing work to school : Transforming higher education through a lifelong and work-integrated learning approach. I ICERI2023 Proceedings. Sevilla, Spain : . S. 1543--1550.  

Mozelius, P. , Cleveland-Innes, M. , Håkansson Lindqvist, M. & Jaldemark, J. (2023). Digging deeper with Delphi : The four step Alberta approach. I Proceedings of the 22nd European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies. Reading, UK : (European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies). S. 123--128.  

Cleveland-Innes, M. , Jaldemark, J. , Håkansson Lindqvist, M. & Mozelius, P. (2023). Higher education for lifelong learning : Shaping the new global social contract for education. Paper presented at the 17th Higher Education Reform (HER2023) Conference, University of Glasgow, 21-23 June, 2023

Jaldemark, J. & Mozelius, P. (2023). Lifelong learning, work-integrated learning, and higher education in a digital era. Paper presented at the 16th annual International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Spain, 13-15 November, 2023

Mozelius, P. , Cleveland-Innes, M. , Håkansson Lindqvist, M. & Jaldemark, J. (2023). The transition of higher education for continuous lifelong learning : Expert views on the need for a new infrastructure. I Proceedings of the 24th European Conference on Knowledge Management. Lisbon : . S. 916--923.  

Bader, S. , Grandien, C. & Jaldemark, J. (2022). A tentative model for sustainable pedagogical digital competence development : Exploring networked learning in an educational development project. I Proceedings for the Thirteenth International Conference on Networked Learning 2022. Aalborg : . S. 1--7.  

Öhman, P. & Jaldemark, J. (2022). Barriers to organisational development in higher education lifelong learning initiatives . Paper presented at the 13th International Conference on Networked Learning 2022, Sundsvall, Sweden, May 16-18, 2022.    

Jandrić, P. , Luke, T. W. , Sturm, S. , McLaren, P. , Jackson, L. , MacKenzie, A. , Tesar, M. , Tuari Stewart, G. & et al. (2022). Collective Writing : The Continuous Struggle for Meaning-Making. Paper presented at the The 12th International Conference on Education and Justice, [DIGITAL], 6-8 October 2022

Mozelius, P. , Bader, S. , Jaldemark, J. , Urbansson, P. & Engström, A. (2022). Educational development - Challenges, opportunities, tools and techniques. I Proceedings of the 21st European Conference on e-Learning - ECEL 2022. Reading, UK : . S. 264--271.  

Jaldemark, J. , Cleveland-Innes, M. , Håkansson Lindqvist, M. & Mozelius, P. (2022). Lifelong learning and the transformation of higher education : A preliminary framework built on networked learning experts’ perceptions. I Networked Learning 2022 : Proceedings for the Thirteenth International Conference on Networked Learning. Aalborg : . S. 292--296.

Jaldemark, J. (2022). Models for hybrid higher education : Lifelong learning initiatives in the postdigital era. I Proceedings for the Thirteenth International Conference on Networked Learning 2022.  

Håkansson Lindqvist, M. , Mozelius, P. , Jaldemark, J. & Cleveland-Innes, M. (2020). A literature review of higher education reform and lifelong learning in a digital era. I Enhancing the human experience of learning with technology : New challenges for research into digital, open, distance & networked education.. S. 189--197.  

Mozelius, P. , Jaldemark, J. & Hellerstedt, A. (2020). Aristotle, Comenius, Dewey, Plato and Pokémon GO : Walking with Location-based Games in the Footsteps of Didactic Giants. I DELbA 2020, Designing and Facilitating Educational Location-based Applications.    

Håkansson Lindqvist, M. , Mozelius, P. , Sundgren, M. , Jaldemark, J. & Öhman, P. (2020). Building a network for collaborative support in professional development . I NETWORKED LEARNING 2020 : PROCEEDINGS FOR THE TWELFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NETWORKED LEARNING. Kolding, Denmark : . S. 108--111.    

Jaldemark, J. & Öhman, P. (2020). Developing a hybrid and networked educational approach to lifelong learning for organisations and employees . I NETWORKED LEARNING 2020 : Proceedings for the Twelfth International Conference on Networked Learning. Kolding, Denmark : . S. 47--50.    

Jaldemark, J. & Bång, Å. (2020). Reaching for a hybrid and networked university through lifelong learning initiatives. I NETWORKED LEARNING 2020 : PROCEEDINGS FOR THE TWELFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NETWORKED LEARNING. Kolding Denmark : . S. 51--54.    

Mozelius, P. , Håkansson Lindqvist, M. , Jaldemark, J. & Öhman, P. (2020). Towards a Support Model for Work Integrated Professional Development : a first evaluation of the CHIM steps. I 13th annual International Conference of Education, Research and Innovation.. S. 64--69.

Cleveland-Innes, M. , Feng, X. , Garner, A. , Jaldemark, J. & McKenzie, G. (2019). Assessing emotional presence in Communities of Inquiry : From the instructors point of view. Paper presented at the The 28th ICDE World Conference on Online Learning, Dublin, Ireland, 3-7 November, 2019

Mozelius, P. , Eriksson Bergström, S. & Jaldemark, J. (2018). Location-based games as a key to unlock the classroom. I Proceedings of the the 12th European Conference on Games Based Learning, ECGBL 2018. Sophia Antipolis, France :  

Fransson, G. , Hrastinski, S. , Jaldemark, J. , Lindberg, J. O. , Lundin, J. , Olofsson, A. D. , Svensson, L. & Öberg, L. (2018). On the Swedish national graduate school for digital technologies in education - GRADE : Expectations and experiences of doctoral students and supervisors. I ICERI2018 Proceedings.. S. 769--774.  

Håkansson Lindqvist, M. , Jaldemark, J. & Mozelius, P. (2018). Professional development as a collaborative endeavour of networked learning in higher educational settings : Dissemination of knowledge among teacher training professionals. I Proceedings of the Eleventh International Conference on Networked Learning 2018. (Proceedings of the International Conference on Networked Learning)  

Mozelius, P. , Jaldemark, J. & Håkansson Lindqvist, M. (2018). Teachers’ beliefs about professional development and the use of collaborative online tools in higher educational settings. I Proceedings of the 11th International Conference on Networked Learning 2018. (International Conference on Networked Learning). S. 361--364.  

Jaldemark, J. , Eriksson Bergström, S. & Mozelius, P. (2017). Applying mobile devices and game-based learning in formal educational settings : Playing Pokémon Go as a tool for learning in a Swedish elementary school. I Recent Trends in the Digitalization of the Nordic K-12 Schools. Umeå : . S. 1--4.  

Sundgren, M. , Håkansson Lindqvist, M. , Jaldemark, J. , Mozelius, P. & Öberg, L. (2017). Design of Active Learning Spaces for Blended Learning Groups - the Teacher Perspective. I International Forum on Active Learning Classrooms, Minnesota, MN, August 9-11 2017.

Mozelius, P. , Eriksson Bergström, S. & Jaldemark, J. (2017). Learning by Walking - Pokémon Go and Mobile Technology in Formal Education. I ICERI2017 Proceedings. Valencia, Spain : (ICERI Proceedings). S. 1172--1179.    

Jaldemark, J. & Håkansson Lindqvist, M. (2017). Professional development with the help of mobile and blended learning : Teachers beliefs about changing higher education practices. Paper presented at the Invited Research seminar on Networked Learning for Professional Development Aalborg, Denmark, 5-7 april, 2017  

Eriksson Bergström, S. & Jaldemark, J. (2017). Students’ expressions of learning on the move : Game-based learning and mobile devices in formal outdoor educational settings. I ACM International Conference Proceeding Series.. S. 1--3.  

Sundgren, M. & Jaldemark, J. (2016). Breaking the boundaries of space and time : A review of applications of bring-your-own-device in higher education. Paper presented at the 10th International Conference on Networked Learning 2016, Lancaster, 9-11 may 2016  

Jaldemark, J. & Randevåg, L. (2016). Teachers defining mobile learning : Conceptualisations emerging in a development project. I Proceedings of the 10th International Conference on Networked Learning 2016.. S. 341--344.  

Jaldemark, J. & Lindberg, J. O. (2014). Designing for mobile learning in higher education. I NGL 2014: Next Generation Learning : Conference Summary. Falun, Sweden : . S. 22--26.

Jaldemark, J. & Lindberg, J. O. (2014). Designing for mobile participation in blended higher educational settings. I Proceedings of the 9th International Conference on Networked Learning 2014.. S. 364--367.

Jaldemark, J. (2013). Context and concepts in mobile learning. I Proceedings of the IADIS International Conference Mobile Learning 2013, ML 2013 2013.. S. 230--234.

Jaldemark, J. , Sundgren, M. & Bostedt, G. (2012). Mobile Learning As A Vehicle To Change Higher Education. Paper presented at the Rwanda International Conference on Technology in Education, 5-7 September, Kigali

Jaldemark, J. & Augustsson, G. (2012). Qualitatively different utterances from supervisors about students' papers. I Proceedings of the 8th International Conference on Networked Learning 2012.

Augustsson, G. & Jaldemark, J. (2012). Supervisors' utterances in online supervision of first-year students dissertations. I Proceedings of the 8th International Conference on Networked Learning 2012.. S. 136--143.

Lindberg, J. O. & Jaldemark, J. (2011). Using blogs to enhance a dialogical approach to learning in higher education. I Education and Technology : Innovation and Research.. Fraser Valley : . S. 11--23.

Jaldemark, J. & Lindberg, J. O. (2010). Enhancing supervision of undergraduate students dissertations through the use of educational technology. I Readings in Technology and Education: Proceedings of ICICTE 2010. Fraser Valley : . S. 146--156.

Jaldemark, J. (2009). Rethinking the conceptualisation of online education. I Readings in Technology and Education : Proceeding of ICICTE 2009. Abbotsford, BC, Canada : . S. 882--896.

Jaldemark, J. (2008). The relevance of the concept learning environment for understanding online education. I Paper presentede at the Networked Learning, Collaboration and Competence: Evolving issues, May 15-16, 2008. Jönköping :

Hrastinski, S. & Jaldemark, J. (2007). Designing for participation in dynamic settings of online education. I Interaction Design in Pedagogical Practice, 1-2 november 2007, Haninge, Södertörns Högskola, Sverige. Haninge :

Jaldemark, J. (2006). Changes in the practice of distance education : The entrance of online communities. I Paper presented at the LearnIT-seminar "OLC in Context", October 30 - November 1, 2006.. Göteborg :

Jaldemark, J. (2005). Patterns of participation in online courses. I Proceedings. Interlearn 2005 : Multidisciplinary Approaches to Learning. Helsinki : . S. 87--88.

Jaldemark, J. (2005). The ups and downs of learning online. I Recent research developments in learning technologies : m-ICTE2005, the 3rd International Conference on Multimedia and ICTs in Education. Badajoz, Spain : . S. 1233--1238.

Jaldemark, J. , Lindberg, O. & Olofsson, A. D. (2004). Learning through others as learning for myself. I Paper presented at The Challange of integrating ICT in teacher education. The need for dialogue, change and innovation. A scandinavian/Asian Pacific conference, June 2-4  2004. Jönköping :

Jaldemark, J. (2003). Mänskliga nätverk och lärande via nätet. I Sundsvall42 ADB i verksamhetens tjänst 14-16 oktober 2003. Sundsvall : . S. 111--112.

Jaldemark, J. (2002). Effektivt lärande via nätet : - Ett maktperspektiv. I Sundsvall42 ADB i verksamhetens tjänst 15-17 oktober 2002. Sundsvall : . S. 145--147.

Jaldemark, J. (1998). Frågelådor på Internet: Museernas förlängda arm. I Museum och skola samverkar rapport från en konferens om museer som läromedel i Göteborg 12-14 nov 1997. Stockholm : . S. 39--40.

Proceedings (redaktörsskap)

Jaldemark, J. (ed.) , Håkansson Lindqvist, M. (ed.) , Mozelius, P. (ed.) , Öberg, L. (ed.) , De Laat, M. (ed.) , Bonderup Dohn, N. (ed.) & Ryberg, T. (ed.) (2022). Networked Learning 2022 : Proceedings for the Thirteenth International Conference on Networked Learning. Aalborg : Networked Learning Conference Consortium    

Rapporter

Jaldemark, J. , Öhman, P. & Mozelius, P. (2023). Livslångt lärande och strategiskt styrd kompetensutveckling : Möjligheter och utmaningar. Sundsvall : Mid Sweden University (Rapport / CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer 2023:4).  

Jaldemark, J. , Fredriksson, G. , Sundgren, M. & Jonsson, J. (2014). Slutrapport MUML – MittUniversitetet och Mobilt Lärande: En försöksverksamhet. Härnösand : Mittuniversitetet

Olsson, S. , Jaldemark, J. & Lindqvist, A. (2001). Projekt online : Erfarenheter från en helt webbaserad distanskurs i engelska. Härnösand : IUM (Rapportserien Synpunkt 2001:5).

Samlingsverk (redaktör)

Bonderup Dohn, N. (ed.) , Jaldemark, J. (ed.) , Öberg, L. (ed.) , Håkansson Lindqvist, M. (ed.) , Ryberg, T. (ed.) & De Laat, M. (ed.) (2023). Sustainable Networked Learning : Individual, Sociological and Design Perspectives. Cham, Switwerland : Springer Nature (Research in Networked Learning ).  

Littlejohn, A. (ed.) , Jaldemark, J. (ed.) , Vrieling-Teunter, E. (ed.) & Nijland, F. (ed.) (2019). Networked professional learning : Emerging and equitable discourses for professional development. Springer (Research in networked learning ).  

Jaldemark, J. (ed.) (2012). Participation in online learning communities. Geneve : InderScience Publishers (International Journal of Web Based Communities 8(4)).

Övrigt

Jaldemark, J. , Hrastinski, S. , Olofsson, A. D. & Öberg, L. (2018). Collaborative learning enhanced by mobile technologies : New perspectives and opportunities. London (THE BERA BLOG: RESEARCH MATTERS).  

Jaldemark, J. (2016). Nästa generations lärande : När pedagogiken får utveckla tekniken. Falun.

Jaldemark, J. (2014). Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärderingar: Självvärdering Mittuniversitetet Pedagogik Kandidatexamen.

Jaldemark, J. (2014). Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärderingar: Självvärdering Mittuniversitetet Pedagogik Magisterexamen.

Jaldemark, J. & Snyder, K. (2012). Kursverksamhet inom e-lärande : Ett projekt genomfört av HEALTH-gruppen vid Institutionen för Utbildningsvetenskap. Härnösand : Mittuniversitetet..

Jaldemark, J. , Anderson, K. , Lindberg, J. O. , Persson Slumpi, T. , Sefyrin, J. , Snyder, K. & Sjöström, M. (2011). Slutrapport delprojekt 3.5.1 Forskning och forskarskolan i e-lärande. Härnösand : Mittuniversitetet..

Jaldemark, J. & Jakobsson Lund, A. (2011). Utvärdering av Länkskafferiet. Stockholm : Skolverket..

Sidan uppdaterades 2023-09-21

Environment: Draft